شرح منطق الطیر عطار – جلسه بیست و هفتم – دکتر صابری

saberi43

 

سه شنبه ۲۱ آذر ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۲۰.۳ مگابایت

شرح منطق الطیر عطار – جلسه بیست و ششم – دکتر صابری

saberi40

 

سه شنبه ۷ آذر ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۲۰.۶ مگابایت

شرح منطق الطیر عطار – جلسه بیست و پنجم – دکتر صابری

saberi38

 

سه شنبه ۲۳ آبان ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۸.۱ مگابایت

شرح منطق الطیر عطار – جلسه بیست و چهارم – دکتر صابری

saberi34

 

سه شنبه ۹ آبان ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۷.۳ مگابایت

شرح منطق الطیر عطار – جلسه بیست و سوم – دکتر صابری

 

سه شنبه ۱۲ بهمن ماه ١٣٩۵

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۲۰.۶ مگابایت

شرح منطق الطیر عطار – جلسه بیست و دوم – دکتر صابری

 

سه شنبه ۲۸ دی ماه ١٣٩۵

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۸.۷ مگابایت

شرح منطق الطیر عطار – جلسه بیست و یکم – دکتر صابری

 

سه شنبه ۱۴ دی ماه ١٣٩۵

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۲۱.۳ مگابایت

شرح منطق الطیر عطار – جلسه بیستم – دکتر صابری

 

سه شنبه ۳۰ آذر ماه ١٣٩۵

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۷.۹ مگابایت

شرح منطق الطیر عطار – جلسه نوزدهم – دکتر صابری

 

سه شنبه ۱۹ آذر ماه ١٣٩۵

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ٢٠.۱ مگابایت

شرح منطق الطیر عطار – جلسه هجدهم – دکتر صابری

 

سه شنبه ١٨ آبان ماه ١٣٩۵

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ٢٠.۵ مگابایت