احیاء تصوّف نعمت اللّهی – جلسه نوزدهم – دکتر رضا تابنده

01

 

احیای تصوف نعمت اللهی و عکس العمل علما در دوران افشاریه، زندیه و اوائل دوره قاجار

از سری کلاسهای مجازی

  Monday, November 20, 2017 – دوشنبه، ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۶  
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۲.۵ مگابایت

شرح منطق الطیر عطار – جلسه بیست و پنجم – دکتر صابری

saberi38

 

سه شنبه ۲۳ آبان ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۸.۱ مگابایت

احیاء تصوّف نعمت اللّهی – جلسه هجدهم – دکتر رضا تابنده

01

 

احیای تصوف نعمت اللهی و عکس العمل علما در دوران افشاریه، زندیه و اوائل دوره قاجار

از سری کلاسهای مجازی

  Monday, November 13, 2017 – دوشنبه، ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶  
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۰.۲ مگابایت

مقدمه ای بر تصوف اسلامی – دکتر رضا تابنده

01

 

مقدمه ای بر تصوف اسلامی

مکان: مرکز دانشجویان ایرانی مسلمان دانشگاه تورنتو کانادا

  Friday, November 10, 2017 – جمعه، ۱۹ آبان ۱۳۹۶
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۴.۶ مگابایت

عشق و زیبایی در عرفان اسلامی – جلسه پنجاه و دوم – دکتر صابری

saberi37

(شرح عبهرالعاشقین شیخ روزبهان بقلی شیرازی)

جلسه ۵۲ ـ چهارشنبه ۲۹ آذر ماه ١٣٩١

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۵.۴ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه هفتاد و پنجم – دکتر صابری

saberi36

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۷۵ – چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۸.۳ مگابایت

احیاء تصوّف نعمت اللّهی – جلسه هفدهم – دکتر رضا تابنده

01

 

احیای تصوف نعمت اللهی و عکس العمل علما در دوران افشاریه، زندیه و اوائل دوره قاجار

از سری کلاسهای مجازی

  Monday, November 6, 2017 – دوشنبه، ۱۵ آبان ماه ۱۳۹۶  
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۱.۷ مگابایت

احیاء تصوّف نعمت اللّهی – جلسه شانزدهم – دکتر رضا تابنده

01

 

احیای تصوف نعمت اللهی و عکس العمل علما در دوران افشاریه، زندیه و اوائل دوره قاجار

از سری کلاسهای مجازی

  Friday, November 3, 2017 – جمعه، ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۶  
ــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۲.۷ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه هفتاد و چهارم – دکتر صابری

saberi35

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۷۴ – چهارشنبه ۱۰ آبان ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۷.۱ مگابایت