شرح منطق الطیر عطار – جلسه بیست و هفتم – دکتر صابری

saberi43

 

سه شنبه ۲۱ آذر ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۲۰.۳ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه هفتاد و هفتم – دکتر صابری

saberi42

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۷۷ – چهارشنبه ۲۲ آذر ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۹.۱ مگابایت

عشق و زیبایی در عرفان اسلامی – جلسه پنجاه و سوم – دکتر صابری

saberi41

 

(شرح عبهرالعاشقین شیخ روزبهان بقلی شیرازی)

جلسه ۵۳ ـ چهارشنبه ۶ دی ماه ١٣٩١

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۷.۷ مگابایت

شرح منطق الطیر عطار – جلسه بیست و ششم – دکتر صابری

saberi40

 

سه شنبه ۷ آذر ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۲۰.۶ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه هفتاد و ششم – دکتر صابری

saberi39

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۷۶ – چهارشنبه ۸ آذر ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۸.۸ مگابایت

شرح منطق الطیر عطار – جلسه بیست و پنجم – دکتر صابری

saberi38

 

سه شنبه ۲۳ آبان ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۸.۱ مگابایت

عشق و زیبایی در عرفان اسلامی – جلسه پنجاه و دوم – دکتر صابری

saberi37

(شرح عبهرالعاشقین شیخ روزبهان بقلی شیرازی)

جلسه ۵۲ ـ چهارشنبه ۲۹ آذر ماه ١٣٩١

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۵.۴ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه هفتاد و پنجم – دکتر صابری

saberi36

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۷۵ – چهارشنبه ۱۷ آبان ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۸.۳ مگابایت

شرح رساله فصوصیه – جلسه هفتاد و چهارم – دکتر صابری

saberi35

 

شرح رساله فصوصیه شاه نعمت الله ولی

جلسه ۷۴ – چهارشنبه ۱۰ آبان ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۷.۱ مگابایت

شرح منطق الطیر عطار – جلسه بیست و چهارم – دکتر صابری

saberi34

 

سه شنبه ۹ آبان ماه ١٣٩۶

ــــــــــــــــــــــــــــــ

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید

حجم فایل ۱۷.۳ مگابایت